Izgradnja kapaciteta u okviru projekta predstavljena na međunarodnim konferencijama u regionu


Izgradnja kapaciteta u okviru projekta predstavljena na međunarodnim konferencijama u regionu

Projektne aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom su kroz temu „Izgradnja kapaciteta kroz unaprjeđenje znanja o upravljanju neprihodovanom vodom u Jugoistočnoj Evropi“ predstavljene na 5. međunarodnoj konferenciji o reguliranju usluga vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda u Makedoniji. Ukratko je predstavljen projekat „Smanjenje neprihodovane vode u Jugoistočnoj Evropi“, ciljevi projekta i glavne aktivnosti s posebnim osvrtom na projektne aktivnosti vezane za izgradnju individualnih, organizacionih i institucionalnih kapaciteta učesnika projekta. Prezentiran je pristup i metodologija izgradnje kapaciteta kao i postignuća ostvarena kroz ovakav pristup tj. tehnički, institucionalni i financijski aspekti uključujući i rezultate monitoringa odnosno povratne informacije dobivene od strane učesnika u vezi ovakvog pristupa i metodologije.

5. međunarodna konferencija je organizirana od strane Asocijacije pružalaca komunalnih usluga u Makedoniji (ADKOM) u periodu od 25. do 28. maja 2016. godine u Ohridu, Makedonija. Osnovni cilj konferencije je bio ispitati različite mogućnosti za „modernije“ reguliranje sektora voda u Makedoniji s ciljem promoviranja istinski održivih javnih vodovodnih/ komunalnih preduzeća. Konferencija je obuhvatila teme koje se odnose na određivanje cijena usluge vodosnabdijevanja, regulatora u sektoru voda, strateško upravljanje javnim vodovodnim/ komunalnim preduzećima, izgradnju kapaciteta u sektoru kao i razvoj i podrška sektoru voda od strane međunarodnih financijskih institucija i donatora.

Projektne aktivnosti usmjerene na izgradnju kapaciteta za upravljanje neprihodovanom vodom su predstavljene i na specijaliziranoj konferenciji „Voda – najvrjedniji resurs budućnosti“ koja je održana 31. augusta 2016. godine u Zagrebu. Konferencija je okupila oko 200 zainteresiranih strana iz sektora vodosnabdijevanja i odvodnje, jedinica lokalne samouprave, resorna ministarstva, poznate stručnjake, dobavljače tehnologija i mnoge druge. Na konferenciji se tražio odgovor na niz pitanja od toga hoće li se plaćati penali ukoliko se na vrijeme ne ispune obveze preuzete prema EU, da li su svi uređaji za pročišćavanje koji su izgrađeni zaista i potrebni te ispunjavaju li nužne tehničke uslove, da li će se mijenjati cijena vodnih usluga i u kojoj mjeri, da li je potreban ulazak privatnog kapitala u sektoru voda, da li vodu treba uvrstiti kao ustavnu kategoriju do edukacijskih i razvojnih pitanja.
Implementatori

Zemlje učesnice


  • Bosna i Hercegovina

  • Makedonija

  • Kosovo

Pretraga

Najave događaja

Dokumenti